Powrót do strony głównej Biura Rachunkowego

 

 

Biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

 • Prowadzenia ksiąg handlowych
 • Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej dla Wspólnot Mieszkaniowych
 • Ryczałtu ewidencyjnego, karty podatkowej
 • Obsługi kadrowo-płacowej, organizacji księgowości, outsourcing`u
                     działów księgowych
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Wyprowadzania zaległości

W ramach wyżej wymienionych usług realizowane są:

 • prowadzenie rejestru VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT , CIT, PIT i innych
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie list płac i kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie i wysyłanie zgłoszeń i deklaracji ZUS
 • zestawienie obrotów i sald na koniec każdego miesiąca
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu,
                     rachunku zysków i strat,
 • rachunku przepływów gotówkowych oraz informacji dodatkowej